top of page

Zorg.

Visie: Leerlingbegeleiding in SBSO GO! Sibbo Tongeren

Alle leerlingen hebben recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Leerlingenbegeleiding situeert zich steeds op vier domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De begeleiding vertrekt steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. In dit continuüm onderscheiden we volgende fasen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

Wij kiezen om samen op weg te gaan naar volwaardig burgerschap.  Samen mét de leerling en zijn context gaan leerkrachten, paramedici, directie en CLB en eventuele externe hulpverleners  op weg om de leerling maximale zelfontplooiing te bieden. 

In onze leerlingbegeleiding staat de leerling centraal. Iedere leerkracht en in het bijzonder de klastitularis fungeert als eerstelijnsverantwoordelijke om samen met de leerling over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling te waken. Hij wordt in deze taak ondersteund door de paramedicus/leerlingbegeleider,  de Directie en het CLB.

Als buitengewoon onderwijs-school start onze brede basiszorg reeds met aangepast onderwijs op maat van de specifieke leerling-populatie. Specifieke structuur in tijd, plaats en didactische aanpak zijn afgestemd op de structuurgevoelige leerling. Voorspelbaarheid wordt geboden waar kan en waar nodig.  Afzonderingsmomenten kunnen door de leerling genomen worden zowel in de klas, als uit de klas, wanneer overprikkeling of regulatiemoeilijkheden optreden. Paramedicus/leerlingbegeleiding is voltijds ter beschikking voor moeilijke momenten te voorkomen/te doorstaan. 

Verhoogde zorg wordt ingericht voor jongeren die niet voldoende geholpen zijn met de algemeen geldende maatregelen aan structuur, voorspelbaarheid, didactische aanpak en zorg. Voor hen kunnen specifieke methodieken aangewend worden in de individuele handelingsplanning  om hun welbevinden en betrokkenheid te verhogen, en de nagestreefde doelstellingen vlotter te bereiken. De leerling en zijn context worden in de verhoogde zorg betrokken. 

Uitbreiding van zorg wordt steeds voorafgegaan door herhaaldelijke zorggesprekken met leerling, zijn context, school, eventueel betrokken hulpverleners en CLB. Er wordt in dit niveau van zorg gezocht naar een evenwicht tussen maximale aanpassingen op maat van de leerling én het bewaken van de na te streven doelstellingen: hetzij voor OV3 de vraag naar haalbaarheid van arbeidsbekwaamheid en het behalen van de opleidings-en ontwikkelingsdoelen; hetzij voor OV4: het bereiken van de leerplandoelstellingen, waarbij het dispenseren van bepaalde doelstellingen de kern van het leerplan niet in het gedrang brengt. Indien dit evenwicht niet gegarandeerd kan worden en de noden van de leerling disproportioneel zijn voor de opleidingsvorm met haar typeringen, zal overgegaan worden naar een heroriëntering naar een school op maat van deze noden.

In onze leerlingbegeleiding streven wij 4 pijlers na

  • Leren en studeren

  • Onderwijsloopbaanbegeleiding

  • Psychisch en sociaal functioneren

  • Preventieve gezondheidszorg
     

Deze 4 pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elkaar verweven.

bottom of page